• Talkabilities - versterk je gesprek
  • Talkabilities - versterk je gesprek
  • Talkabilities - versterk je gesprek
  • Talkabilities - versterk je gesprek
  • Talkabilities - versterk je gesprek

Onze Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden

1. Toepassing

1.1. Deze bepalingen gelden als Talkabilities haar diensten verleent in de vorm van coaching, training, open Inschrijving en acteerprestaties. Hierin is sprake van opdrachtgevers, deelnemers en trainers en acteurs.

1.2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (mail) of mondelinge (telefonisch) opdracht, inschrijving via de website en het accepteren door Talkabilities hiervan door schriftelijke bevestiging. Opdrachtgever aanvaardt hiermee onze algemene voorwaarden.

1.3. In onderling overleg kunnen deze voorwaarden vooraf schriftelijk of per e‐mail worden gewijzigd of aangevuld.

2. Kwaliteit

2.1. Talkabilities verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.

2.2 Talkabilities spant zich bij haar diensten in gekwalificeerde professionals in te zetten.

2.3. Talkabilities is aangesloten de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs en werkt volgens de geldende gedragscode met professionals.

2.4. Talkabilities kan niet instaan voor de kwaliteit van diensten van derden. Hieronder valt in elk geval de kwaliteit van gehuurde trainingruimtes en geleverde catering.

3. Tarieven, Offerte, Betaling en Deelname

3.1. Tarieven zijn ex btw. Het tarief voor training en coaching is 21 % btw. Het tarief voor acteerprestaties is 6% btw. Bij de combinatie training en acteren is het tarief 21% btw.

3.2. Talkabilities berekent € 0,28 ex btw reiskosten per kilometer.

3.3. Voor advies, afstemming, voorbereiding en uitloop gelden het uurtarief.

3.4. Een offerte is geldig 14 dagen na dagtekening. Akkoord minimaal 4 weken voorafgaand aan een training. Dit kan met een scan van de getekende offerte via mail. Ook volstaat een gegeven akkoord van de offerte in een mailbericht.

3.5. Wanneer er een locatie via Talkabilities wordt geboekt, worden deze kosten apart doorberekend.

3.6. De facturering voor training, coaching of acteerprestaties, vindt achteraf plaats. Betaling binnen 21 dagen vanaf factuurdatum op de door Talkabilities aangegeven manier in de valuta waarin is gefactureerd.

3.7. De facturering van een inschrijving via de website vindt vooraf plaats en moet tenminste 2 weken voor aanvang zijn bijgeschreven. Pas dan is de deelname op de gereserveerde datum geldig.

3.8. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim;de opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente grond van artikel 6:119a BW verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in het geval de wettelijke rente geldt. Bij liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: over de eerste € 7.000 15%, over het meerdere tot € 12.500 10% en over het meerdere tot € 30.000 8%.

4. Annulering, Verhindering, Niet-deelnemen, Overmacht

4.1. Annulering is alleen schriftelijk of per email mogelijk.

4.2. Bij training, coaching en acteerprestaties is annulering tot 2 weken voor aanvang kosteloos. Tot 1 week wordt 50% doorberekend, binnen 1 week 100%.

4.3. Bij een coachingstraject met meerdere sessies, vanaf 2, is de eerste annulering, mits ingehaald, kosteloos. Bij een herhaalde annulering in hetzelfde traject gelden de voorwaarden onder 4.2.

4.4. In het geval van een door Talkabilities gehuurde locatie bij een coaching of training, gelden bij annulering altijd de voorwaarden die bij de verhuurder van toepassing zijn. Talkabilities spant zich daarbij in, om de locaties zolang als mogelijk in optie te houden om eventuele annuleringskosten te voorkomen.

4.5. Bij open inschrijving kan er binnen 1 week na bevestiging van deelname kosteloos geannuleerd worden. Hierna is deelneming definitief. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang wordt 50% doorberekend, binnen 4 weken 100%. Bij verhindering of niet-deelnemen (‘no show’) is er geen recht op restitutie of inhalen. Vervanging door een andere deelnemer is mogelijk na overleg en toestemming vooraf van Talkabilities

4.6. Bij ziekte of uitval van de trainer zal er door Talkabilities in overleg een vervanger van gelijke kwaliteit ingezet worden.

4.7. Bij het annuleren van een deelname via open inschrijving door Talkabilities vanwege een minderheid aan deelnemers, wordt het cursusgeld geretourneerd.

4.8. Wanneer door overmacht de locatie via Talkabilities niet beschikbaar is, behoudt deze zich het recht voor de dienst te annuleren. Het cursusgeld wordt dan geretourneerd.

4.9. Talkabilities stelt de deelnemers van annulering uiterlijk een week voor aanvang per e-mail op de hoogte. Daarbuiten kan geen recht van schade ontleend worden.

5. Programma en Inhoud van Trainingen Coaching en Optredens

5.1. Het aanbod van een dienst staat beschreven in het meest recente voorlichtingsmateriaal. Talkabilities behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.

5.2. Het programma en inhoud van een optreden komt tot stand in nauw overleg en samenwerking met de opdrachtgever.

6. Vertrouwelijkheid

6.1. Talkabilities behandelt alle persoonlijke gegevens die deelnemers verstrekken vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden alleen ingezien door medewerkers van Talkabilities. Talkabilities staat persoonlijke gegevens van deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

6.2. Talkabilities behandelt bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die deelnemers openbaar maken tijdens een training vertrouwelijk en staat deze gegevens niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

7. Klachten

7.1. Talkabilities werkt met een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit mevrouw mr. J. Edixhoven-De Bruyn Ouboter en de heer drs. M. De Winter. Geen van de leden van de bezwarencommissie heeft directe belangen in of bij Talkabilities.

7.2. Opdrachtgevers die klachten hebben over een training van Talkabilities kunnen deze per email rechtstreeks richten aan de heer De Winter,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en aan mevrouw Edixhoven-De Bruyn Ouboter: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.3. De bezwarencommissie neemt de klacht in behandeling als:
7.3.1 De klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de desbetreffende training;
7.3.2 De klager vooraf aan het bezwaar heeft geprobeerd om de zaak in den minne schikken met Talkabilities;
7.3.3 De klacht een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.

7.4. Na ontvangst van de klacht stuurt de bezwarencommissie binnen twee weken de klager en Talkabilities een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

7.5. De bezwarencommissie behandelt klachten vertrouwelijk. De precieze inhoud van de klacht wordt verder alleen bekend gemaakt aan Talkabilities.

7.6. Eén of meer leden van de bezwarencommissie horen de klager en Talkabilities.

7.7. De bezwarencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de klager recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de training of inschrijfkosten.

7.8. De bezwarencommissie doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht. Als de bezwarencommissie meer tijd nodig heeft om tot een uitspraak te komen stelt zij de klager en Talkabilities hiervan op de hoogte binnen vier weken na indiening van de klacht. De bezwarencommissie geeft dan ook een indicatie van de termijn waarbinnen de uitspraak zal plaatsvinden.

7.9. Het oordeel van de bezwarencommissie is bindend voor Talkabilities.

7.10. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in Amsterdam of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

7.11. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

8. Non-concurrentie

8.1. Het is niet toegestaan om op basis van de door Talkabilities ontwikkelde trainingen en lesmaterialen zelf of in samenwerking met anderen een soortgelijke training te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talkabilities.

8.2. Inhoudelijke en financiële afspraken met door Talkabilities ingezette professionals verlopen altijd via Talkabilities.

v 2.6 © 2015 - Talkabilities